Gesprek met Mohamed Hassan na zijn reis doorheen de Hoorn van Afrika, begin 2019.

Eind februari had ik een fijn gesprek met Mohamed.
Hij was net terug van een reis doorheen verschillende landen van de Hoorn van Afrika.
Enkele dagen na ons gesprek vertrok hij naar Eritrea tot midden maart.
Hier een samenvatting van ons gesprek.

Eritrea.

Zowat iedereen in de wereld erkent de positieve rol van Eritrea en zijn president in de ontwikkelingen in de Hoorn van Afrika. Eritrea blijft het initiatief nemen.
Grenzen met Ethiopië zijn opnieuw gesloten. De situatie in Tigray, waar het TPLF nog actief is blijft onstabiel. Dat heeft zijn weerslag op de grensgebieden binnen Eritrea.
De moeilijke relatie met Djibouti geraken opgelost maar koloniale landen zoals Frankrijk trachten die ontwikkelingen te saboteren.

National Service.
Nu de vrede gesloten is worden de soldaten gedemobiliseerd. De National service wordt terug tot 14 maanden. De jongeren ontvangen 700 Nakfa per maand.
Er zijn steeds minder vluchtelingen.
Cultuur en sport ambassadeurs.
Verschillende culturele groepen toeren doorheen de landen van de Hoorn van Afrika. Ook de Eritrese renners en voetballers zijn populair in oost Afrika.

Internationale erkenning
Eritrea wordt terug internationaal erkend. De EU geeft 20 miljoen euro steun om een degelijk weg vanuit de havenstad Assad naar Ethiopië te bouwen. Na een eerste schijf volgt later nog een tweede schijf van 20 miljoen euro. Het gaat hier om de aanschaf van zwaar materiaal dat later op andere plaatsen in Eritrea kan worden ingezet.
Meer op: De EU steunt een project in Eritrea.

Onlangs bezocht de minister van buitenlandse zaken van Luxemburg Eritrea. Hij was erg tevreden.
Meer op: Ontmoeting met Jean Asselborn

Somalië.
Mohamed president Somalië 2  Mohamed Hassan ontmoette de president van Somalië Mohamed Farmaajo in februari van dit jaar.

Er zijn grote spanningen tussen Somalië en Kenia.
Kenia kent een corrupt regime. Ze bezetten en claimen een deel van Somalië.
Somalië is rijk, een enorme reserve aan uranium, gas en petroleum. Alsook een zeer lange zeekust in een strategisch gedeelte van de wereld en de zeevaartroutes.
Kenia heeft wat hij territoriale eisen tegen Somalië verloren. Er is een internationale conventie, maar Kenia heeft geweigerd deze conventie te ondertekenen.
De vrede keert langzaam terug in Somalië. Er zijn onderhandelingen met El Shabaab.
Somalië wil haar problemen zélf oplossen. Daarom eist ze dat de blauwhelmen van de UNO het land verlaten. Wat het imperialisme niet wenst.
Somalië is eigenlijk historisch groter dan het huidig land.
De tweede grootste streek van Ethiopië is Somalisch. Het is het rijkste stuk van Ethiopië.

China en Afrika.
China is een kapitalistisch land en wordt stilaan een imperialistische grootmacht.
Waar komt het kapitalisme in China vandaan? Waarom kon Deng het kapitalisme instellen en ten voordele van wie. China is traditioneel antikapitalistisch. Het Confucianisme misprijst het kapitalisme (geld verdienen, geldspeculatie, geld gewin wordt als decadent en parasitair veroordeeld).
De nationale burgerij in China begin de 20ste eeuw is altijd zwak geweest. Onder Mao werd het weggeveegd.
Het Chinese keizerrijk heeft zich gedurende eeuwen op zichzelf (“het rijk van het midden””) terug geplooid. Maar miljoenen Chinezen zijn uitgeweken gedurende honderden jaren. Vooral vanuit het zuiden van China. In de twintigste eeuw en tot op de dag van vandaag veel economische macht en invloed in landen zoals de Filipijnen (Aquino), Singapore, Thailand, Singapore… en natuurlijk ook Hong Kong…. De Chinese burgerij is enorme rijk geworden. Daarnaast is er (de kapitalistische staat) Taiwan. Deze overzee Chinezen zitten ook in de VS en in Europa.
Deng en zijn groep steunden zich op deze overzee burgerij. Die burgerij begon te investeren in de Volks Republiek China. Doordat Taiwan de “China is één” politiek aanvaarden koestert de Chinese staat Taiwan. Deze van oorsprong “overseas” Chinezen zijn rijker dan alle kapitalisten in Europa samen.
Naast de Chinese staat zijn het vooral deze kapitalisten die nu vanuit China Afrika binnen dringen en veroveren. Ze doen dat langzaam en voorzichtig. Ze passen zich aan. In Ethiopië doen ze dat openlijk en zijn ze “overal” te zien. In Kenia zijn ze veel bescheidener. Akkoorden met China zijn mogelijk het hangt in de eerste plaats van de waakzaamheid en de ernst van de Afrikanen zelf af.
Vandaag leven 3 tot 4 miljoen Chinezen in Afrika. Er leven vandaag meer Chinezen in Afrika dan Blanke Europeanen. Europa heeft geen economische politiek meer voor Afrika. Frankrijk is een gesubsidieerd land. Het wordt stilaan vleugellam in (Franstalig) Afrika. Het Westen roddelt veel over “de Chinezen in Afrika” maar is machteloos.
België heeft eigenlijk geen greep meer op Congo Kinshasa. Kabila heeft de verkiezingen gewonnen. Het parlement wordt door hem gecontroleerd. Felix Ts is afhankelijk van Kabila.

Eritrea – Jemen en de Emiraten.
In de bittere burgeroorlog in Jemen kiest Eritrea geen kant. In werkelijkheid is Jemen nu verdeeld in 6 aparte delen. De geschiedenis van Jemen is erg ingewikkeld. Het Zuiden was links. Het Noorden heeft altijd Ethiopië gesteund. Na de eenmaking van beide Jemens waren de relaties tussen Jemen en Eritrea zeer slecht. Jemen steunde Ethiopië. Er was trouwens een kleine oorlog tussen Jemen en Eritrea over de controle van enkele eilanden in de Rode Zee.
De relaties tussen Saoedi Arabië en Eritrea zijn goed. SA steunde Eritrea tegen Ethiopië. SA speelde een positieve rol bij de ondertekening van de vrede tussen Ethiopië en Eritrea.
Het meest interessant zijn de relaties tussen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Eritrea.
Dubai wil van de haven Jebel Ali (aan de Perzische Golf) verder uitbouwen. Deze haven behoort nu al tot een van de grootste containerhavens van de wereld. Ze heeft een strategische liggen. De Emiraten willen hun haven verbinden met andere ankerhavens. Daarom willen ze de Eritrese havenstad Assab ontwikkelen. De VA Emiraten hebben geld zat en ze investeren ook in Ethiopië.

Publicités

Entretien avec Mohamed Hassan après son voyage dans la Corne de l’Afrique, début 2019.

Fin février, j’ai eu une conversation agréable avec Mohamed.
Il revenait d’un voyage dans différents pays de la Corne de l’Afrique.
Quelques jours après notre conversation, il est parti pour l’Erythrée jusqu’à la mi-mars.
Voici un résumé de notre conversation.

Érythrée.

Le monde entier reconnaît le rôle positif de l’Érythrée et de son président dans l’évolution de la situation dans la Corne de l’Afrique. L’Érythrée continue de prendre l’initiative.
Les frontières avec l’Éthiopie ont été de nouveau fermées. La situation au Tigré, où le TPLF est toujours actif, reste instable. Cela a un impact sur les zones frontalières de l’Érythrée.
Les relations difficiles avec Djibouti ont été résolues, mais des pays coloniaux comme la France tentent de saboter ces développements.

Le service national.
Maintenant que la paix est rétablie, les soldats sont démobilisés. Le service national n’est plus que 14 mois. Les jeunes reçoivent 700 Nakfa par mois de solde (2000 Nakfa est le salaire moyen).
Il y a de moins en moins de réfugiés.

Les ambassadeurs de la culture et du sport.
Différents groupes culturels parcourent les pays de la Corne de l’Afrique. Les coureurs et footballeurs érythréens sont également populaires en Afrique de l’Est.

Pour en savoir plus : https://www.tesfanews.net/eritreancyclistbiniyamghirmaywonstage3latropicale2019/

L’aide internationale
L’Érythrée est de nouveau reconnue internationalement. L’UE accorde une aide de 20 millions d’euros pour la construction d’une route reliant le port d’Assad à l’Éthiopie. Après une première tranche, une deuxième tranche de 20 millions d’euros suivra. Il s’agit de l’achat d’équipements lourds qui pourront ensuite être utilisés sur d’autres chantiers Érythrée.

Pour en savoir plus : https://www.tesfanews.net/eufundsroadprojectconnectingethiopianbordereritreanports/

Récemment, le Ministre des affaires étrangères du Luxembourg s’est rendu en Érythrée. Il était très satisfait de sa visite.

Somalie.

Mohamed president Somalië 2 Mohamed Hassan avec le président de la Somalie Mohamed Farmaajo en février de cette année

Il y a de grandes tensions entre la Somalie et le Kenya.
Le Kenya a un régime corrompu. Elle occupe et revendique une partie de la Somalie.
La Somalie est riche : une immense réserve d’uranium, de gaz et de pétrole. Avec une très longue côte maritime dans une partie stratégique du monde et le long d’une des routes maritimes importante du monde.
Les revendications territoriales contre la Somalie du  Kenya, dans un arbitrage de l’ONU. Il existe une convention internationale, mais le Kenya a refusé de la signer.
La paix revient lentement en Somalie. Il y a des négociations avec El Shabaab.
La Somalie veut résoudre elle-même ses problèmes. C’est pourquoi elle exige que les casques bleus de l’ONU quittent le pays. Ce que l’impérialisme ne veut pas.
La Somalie est en fait historiquement plus grande que le pays actuel. La deuxième plus grande région d’Éthiopie est la Somalie. C’est la partie la plus riche de l’Ethiopie.

La Chine et l’Afrique.

La Chine est un pays capitaliste agressif et devient une superpuissance impérialiste.
D’où vient le capitalisme en Chine ? Pourquoi Deng pouvait-il établir le capitalisme et pour le bénéfice de qui ? La Chine est traditionnellement anticapitaliste. Le confucianisme est contre le capitalisme. Gagner de l’argent, spéculer est condamné comme décadent et parasitaire par cette idéologie longuement dominante.
La bourgeoisie nationale en Chine au début du XXe siècle était faible. Sous Mao, elle a été emportée.

Pendant des siècles, l’empire chinois s’est replié sur lui-même (« le royaume du milieu »). Mais des millions de Chinois ont quitté l’empire depuis des centaines d’années. Surtout à partir du sud de la Chine. Au XXe siècle et jusqu’à ce jour les chinois dit « d’outremer » ont acquis beaucoup de pouvoir économique et d’influence dans des pays tels que les Philippines (Aquino), Singapour, la Thaïlande, Singapour…. et bien sûr Hong Kong.
La bourgeoisie chinoise y est devenue très riche. En outre, il y a Taiwan, ultra capitaliste. Ces Chinois d’outremer se trouvent également aux États-Unis et en Europe.
Deng et son groupe comptaient sur cette bourgeoisie d’outremer. Ces bourgeoisies ont commencé à investir en République populaire de Chine. Parce que Taïwan accepte la politique de « la Chine est une », l’État chinois chérit Taïwan.
Ces Chinois d’origine « d’outremer » sont plus riches que tous les capitalistes d’Europe réunis.
A côté de  l’Etat chinois, ce sont principalement ces capitalistes qui entrent et conquièrent l’Afrique à partir de la Chine. Ils le font lentement et prudemment. Ils s’adaptent. En Ethiopie, ils le font ouvertement et on peut les voir « partout ». Au Kenya, ils sont beaucoup plus modestes.
Des accords avec la Chine sont possibles, cela dépend en premier lieu de la vigilance et du sérieux des Africains eux-mêmes.
Aujourd’hui, 3 à 4 millions de Chinois vivent en Afrique. Il y a plus de Chinois vivant en Afrique aujourd’hui que d’Européens blancs. L’Europe n’a plus de politique économique pour l’Afrique. La France est un pays subventionné. Elle recule en Afrique (francophone). L’Occident parle beaucoup des « Chinois en Afrique », mais il est impuissant.
La Belgique n’a presque plus d’ emprise sur Congo Kinshasa. Kabila a gagné les élections. Le Parlement est contrôlé par lui. Felix Ts dépend de Kabila.

L’Érythrée, le Yémen et les Émirats arabes unis.

Dans l’amère guerre civile au Yémen, l’Érythrée ne prend pas parti. En réalité, le Yémen est maintenant divisé en 6 parties distinctes.
L’histoire du Yémen est très compliquée. Le Sud était à gauche. Le Nord a toujours soutenu l’Éthiopie. Après l’unification du Yémen, celle-ci continu à se lier à l’Érythrée, les relations entre le Yémen et l’Érythrée étaient très mauvaises.
Il y a eu une petite guerre entre le Yémen et l’Érythrée au sujet du contrôle de certaines îles de la mer Rouge.
Les relations entre l’Arabie saoudite (AS) et l’Érythrée sont bonnes. L’AS a soutenu l’Érythrée contre l’Éthiopie. Elle a joué un rôle positif dans la signature de la paix entre l’Éthiopie et l’Érythrée.

Les relations entre les Émirats arabes unis (EAU) et l’Érythrée sont les plus intéressantes.
Dubaï veut développer davantage le port de Jebel Ali (dans le golfe Persique). Ce port est déjà l’un des plus grands ports à conteneurs du monde. Son emplacement est stratégique. Les Emirats veulent relier leur port à d’autres ports d’ancrage. C’est pourquoi ils veulent développer la ville portuaire érythréenne d’Assab. Les Émirats investissent aussi en Éthiopie. Leurs richesse est immense !

 

2019: Deepening and broadening the solidarity

Newsletter – January 2019

Dear Eritrea friends,

First of all, we wish you and all those you love, a happy New Year.

This year Eritrea Tour wants to deepen and broaden the solidarity with Eritrea and the peoples of the Horn of Africa. Our trip in April with 21 participants, with Mohamed Hassan as guide, will play an important role in this. We also want to strengthen our ties with our Dutch friends of the YPFDJ[i].
We hope to be able to take the first steps towards a real Belgian-Eritrea  Association [ii]] again this year.
We plan – if possible: a fourteen day trip to Ethiopia (budget 3000 euro?) in the spring of 2020 and a third trip to Eritrea (budget 2000 euro?).

Mohamed Hassan has been back from a 5-week trip to Eritrea since the end of December last year.
His collected articles that appeared on the website of Investig’Action[iii] about Ethiopia were published in book form in Asmara.
Mohamed gave many conferences and held debates in different parts of the country.
He also had discussions with important administrators of Eritrea.

In Eritrea there is great optimism about the future of the country and developments throughout the Horn of Africa. The main trend is that of peace and cooperation.
But there are problems; these arise as a result of more than twenty years of conflicts, problems and sanctions.
The main problem is that some of the former rulers and parasites of the TPLF[iv] have returned to their region after exercising a terrorist regime. They have had to leave in Addis Abeba many of the riches they stole. But they have taken millions with them to Tigray. In Tigray they now want to continue their old practices through intimidation and bribery. Tigray’s former TPLF leaders and supporters are hated by the population. The people of Ethiopia hate the TPLF (or what remains of it) but also distrust the Tigran’s for what their « elite » Ethiopia has done. Eritrea is very concerned about the tensions in Tigray. They can lead to provocation and unrest.

The borders with Ethiopia (and especially with Tigray) are open. But now customs controls are being held. Many essential goods are cheaper in Eritrea and are smuggled across the border to Ethiopia. This could endanger the supply of basic goods in Eritrea.
Worse is that the Ethiopians (and especially the Tigran’s) have a lot of (black) money and buy goods in Ethiopia with Ethiopian money. So more and more Ethiopian money is circulating in Eritrea. The Ethiopian government is thinking about making all that stolen and black money worthless. That is why the new government in Addis Abeba is planning a kind of Gutt operation (exchanging old notes for new ones)[v]. That will make the villains in Ethiopia poorer, but what will happen to all the money that is now circulating in Eritrea?

The situation in Eritrea is improving by the day. In the cities the distribution of water and electricity are almost a thing of the past. Wages have risen. Many soldiers can now go home because there is peace. The number of refugees has been drastically reduced[vi].
Refugees are turning again. They will not be punished if they have not committed crimes. People laugh a little with those adventurers. These returned young people try to find work or resume their studies as soon as possible.
The « National Service »[vii] has been made more flexible and the young people receive a basic wage.
The first positive consequences of the end of the sanctions and the embargo are noticeable.
Businessmen and industrialists are queuing up to invest and do business. Especially the Italians have « rediscovered » Eritrea.
Eritrea also wants to do business with Chinese businessmen but they don’t want to be overwhelmed (which sometimes happens in other African countries). Eritrea wants to have win-win agreements and work on sustainable and fair joint projects.

Soon Mohamed will leave again for East Africa. On his return we will again be able to give a somewhat more detailed report. Depending on the possibilities, we can then possibly organize a new meeting in Brussels.

If you want to follow the developments in Eritrea and the Horn of Africa on a daily basis, it is best to consult both sites:
– Shabiat: http://www.shabait.com/
– TesfaNews: https://www.tesfanews.net/

Kind regards,

Frans
Eritrea Tour.

[i] https://en.wikipedia.org/wiki/Young_People%27s_Front_for_Democracy_and_Justice

[ii] We must discuss the name, objectives and organisation.

[iii] The journalist Grégoire Lalieu of Investig’Action had a long period of time.

[iv] TPLF (Tigray People’s Liberation Front) after the fall of the Mengistu regime, the TPLF captured power in Addis Ababa. Although the population of Tigray (in northern Ethiopia) represented only 6 – 7 % of the different peoples in the country, the TPLF took over almost all power and organised a corrupt terrorist regime until its fall in 2018.

[v] Operation Gutt took place after World War II in Belgium. Many people had earned a lot of money on the black market from the hunger and misery of the people. That money was hidden and still shunned daylight. With Operation Gutt, all the old Belgian money became worthless and new notes came into circulation. Anyone could exchange his money that had become worthless if they could account for where the old money came from. So those who had enriched themselves lost their money. It was also a good measure for financial stability (especially against inflation).

[vi] Not all « Eritrean refugees » come from Eritrea, but also from Ethiopia and Somalia. By lying about their origins, these young people want to take advantage of the opportunity to get asylum directly as « Eritrean youngsters, victims of human rights ». The EU’s perverse policy of automatically granting asylum is part of the criminalisation of the progressive regime in Eritrea. It also aims to « bleed the country empty » by luring away the most developed and dynamic young people. In this way, the West hoped to bring about a ‘regime change’. But that failed. That is why the sanctions were lifted.

[vii]  The « National Service » in Eritrea is essential for the development of the country. After their studies and their six-month internship in the Sawa youth camp, the young people do their National Service, which lasts two years or more. Young people do their military service or go as teachers, health workers, technicians, agronomists, … work in the provinces and the undeveloped country. This counteracts the general tendency to attract all the dynamic forces to the capital where the young people end up in a jungle to survive. Working in the countryside is not simple, but it is necessary. The older generation has fought for thirty years in the struggle for liberation under the most miserable conditions. They therefore expect that today the young generation will continue the struggle for the development of the country. Also note that in the sixties the « National Service » also existed in (for example) Nyerere’s Tanzania. In Belgium there was then a great sympathy (very much in the Christian workers’ movement) for the « African socialism » of the Catholic Nyerere and the system of « National Service » was welcomed (for example in the Ujamaa villages!
More about the National Service: http://www.shabait.com/articles/nation-building/27763-youth-contributing-to-eritreas-growth-and-progress-
More about Sawa: http://www.shabait.com/news/local-news/27714-seminar-for-members-of-national-service

2019: Approfondir et élargir la solidarité

Lettre d’information – Janvier 2019

Chers amis de l’Erythrée,

Tout d’abord, nous vous souhaitons ainsi qu’à tous ceux que vous aimez, une bonne année.

Cette année, l’Eritrea Tour veut approfondir et élargir la solidarité avec l’Erythrée et les peuples de la Corne de l’Afrique. Notre voyage en avril 2019 comptant déjà 21 participants et guidé par Mohamed Hassan, jouera un rôle important à cet égard. Nous voulons également renforcer nos liens avec nos amis néerlandais de l’YPFDJ[1]. Cette année encore, nous espérons avancer vers la création d’une Association Belgique Erythrée[2].

Si possible, au printemps 2020,  nous prévoyons un voyage de quatorze jours en Ethiopie (d’un budget de 3.000 euros ?) et un troisième voyage en Erythrée (d’un budget 2000 euros ?).

Fin décembre de l’année dernière, Mohamed Hassan est revenu d’un voyage de 5 semaines en Erythrée.

Les articles sur l’Ethiopie ayant été publiés sur le site Internet d’Investig’Action [3] sont repris dans un livre publié à Asmara.

Mohamed a donné de nombreuses conférences et tenu des débats dans différentes régions du pays. Il s’est également entretenu avec d’importants dirigeants de l’Érythrée.

En Érythrée, on est très optimiste quant à l’avenir du pays et à l’évolution de la situation dans toute la Corne de l’Afrique. La principale tendance est celle de la paix et de la coopération.
Mais il y a des problèmes qui résultent de plus de vingt années de conflits, de problèmes et de sanctions.
Le principal problème est que certains des anciens dirigeants et parasites du TPLF[4] sont revenus dans leur région après avoir exercé un régime terroriste. Ils ont dû abandonner une grande partie des richesses qu’ils avaient volées à Addis-Abeba, mais ils ont malgré tout emmené des millions au Tigré. Dans le Tigré où ils veulent maintenant poursuivre leurs anciennes pratiques  par l’intimidation et la corruption. Les anciens dirigeants et partisans du TPLF au Tigré sont détestés par la population. Le peuple éthiopien déteste le TPLF (ou ce qu’il en reste) mais se méfie aussi des Tigréens suite à ce que leur « élite » a infligé au peuple de l’Ethiopie. L’Érythrée est très préoccupée par les tensions dans le Tigré. Elles peuvent conduire à la provocation et à l’agitation.

Les frontières avec l’Éthiopie (et en particulier avec le Tigré) sont ouvertes, mais des contrôles douaniers sont pratiqués. De nombreux produits de première nécessité sont moins chers en Érythrée et sont introduits clandestinement au-delà de la frontière. Cela pourrait mettre en danger l’approvisionnement en produits de base en Érythrée.
Pire encore, les Éthiopiens (et surtout les Tigréens) ont beaucoup d’argent (en noir) et achètent des marchandises en Érythrée avec l’argent éthiopien. Il y a donc de plus en plus d’argent éthiopien qui circule en Érythrée. Le gouvernement éthiopien envisage de rendre cet argent volé et noir sans valeur. Par conséquent, le nouveau gouvernement d’Addis-Abeba prévoit une sorte d’opération Gutt (remplacer les vieux billets par des nouveaux) [5]. Cela appauvrira les voleurs en Éthiopie, mais qu’adviendra-t-il de tout l’argent qui circule actuellement en Érythrée ?

La situation en Érythrée s’améliore de jour en jour. Dans les villes, les problèmes de distribution d’eau et d’électricité appartiennent presque au passé. Les salaires ont augmenté. Beaucoup de soldats peuvent maintenant rentrer chez eux parce que la paix est de retour. Le nombre de réfugiés[6] a considérablement été réduit.
Les réfugiés rebroussent chemin. Ils ne seront pas punis s’ils n’ont pas commis de crimes. Les gens rient un peu de ces aventuriers. Ces jeunes de retour au pays essaient de trouver du travail ou de reprendre leurs études le plus rapidement possible.
Le « Service National »[7] a été assoupli et les jeunes perçoivent un salaire de base.

Les premiers effets positifs de la fin des sanctions et de l’embargo se font sentir. Des hommes d’affaires et des industriels font la queue pour faire des affaires et investir. Il s’agit  surtout d’Italiens ayant « redécouvert » l’Erythrée. L’Erythrée veut aussi négocier avec des hommes d’affaires chinois, mais elle ne veut pas être submergée (ce qui arrive parfois dans d’autres pays africains). L’Érythrée souhaite des accords « gagnant-gagnant » et travailler sur des projets communs durables et équitables avec les partenaires chinois.

Bientôt Mohamed repartira vers l’Afrique de l’Est. À son retour, nous serons de nouveau en mesure de présenter un rapport un peu plus complet. Selon les possibilités, nous pourrions organiser une nouvelle réunion à Bruxelles.

Lisez aussi régulièrement nos contributions sur le blog de Eritrea Tour[8] (bilingue) :

Récemment, nous avons publié deux articles :
Les médias occidentaux : journalisme, activisme ou propagande ?
Plus qu’une question d’argent…… La paix dans la Corne de l’Afrique à la loupe

Si vous souhaitez suivre au quotidien l’évolution de la situation en Erythrée et dans la Corne de l’Afrique, il est préférable de consulter les deux sites :
– Shabiat : http://www.shabait.com/
– TesfaNews : https://www.tesfanews.net/

Bien cordialement,

Frans

Eritrea Tour

[1]             https://en.wikipedia.org/wiki/Young_People%27s_Front_for_Democracy_and_Justice_and_Justice

[2] Nous devons encore discuter du nom, des objectifs et de l’organisation.

[3] Le journaliste Grégoire Lalieu d’Investig’Action a eu une longue conversation avec Mohamed sur l’histoire de l’Ethiopie.
https://www.investigaction.net/fr/lethiopie-a-la-croisee-des-chemins-13-lempire-de-selassie/

https://www.investigaction.net/fr/lethiopie-a-la-croisee-des-chemins-23-la-dictature-militaire-de-mengistu/

https://www.investigaction.net/fr/lethiopie-a-la-croisee-des-chemins-33-lapartheid-de-zenawi/

[4] TPLF (Tigray People’s Liberation Front) Après la chute du régime Mengistu, le TPLF a pris le pouvoir à Addis Abeba. Bien que la population du Tigré (au nord de l’Ethiopie) ne représente que 6 à 7 % de la population du pays, le TPLF a pris presque tout le pouvoir et organisé un régime terroriste corrompu jusqu’à sa chute en 2018.

[5]  L’opération Gutt a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Beaucoup de gens avaient gagné beaucoup d’argent sur le marché noir à cause de la faim et de la misère de la population. Cet argent était caché et fuyait toujours la lumière du jour. Avec l’opération Gutt, toute l’ancienne monnaie belge est devenue sans valeur et de nouveaux billets ont été mis en circulation. N’importe qui pourrait échanger son argent sans valeur s’il pouvait expliquer d’où venait l’ancien argent.
Ceux qui s’étaient enrichis ont donc perdu leur argent. C’était également une bonne mesure pour la stabilité financière (en particulier contre l’inflation).

[6] Tous les « réfugiés érythréens » ne viennent pas d’Erythrée, mais aussi d’Ethiopie et de Somalie. En mentant sur leurs origines, ces jeunes veulent profiter de la possibilité d’obtenir l’asile direct en tant que « jeunes érythréens, victimes des droits de l’homme ».
La politique perverse de l’UE consistant à accorder automatiquement l’asile fait partie de la criminalisation du régime progressiste en Érythrée. Elle vise aussi à « saigner le pays vide » en attirant les jeunes les plus développés et les plus dynamiques. L’Occident espérait ainsi provoquer un « changement de régime ». Mais cela a échoué. Les sanctions ont donc été levées.

[7]  Le « service national » en Erythrée est essentiel pour le développement du pays. Après leurs études et leur stage de six mois dans le camp de jeunes de Sawa, les jeunes font leur « service national » qui dure deux ans ou plus. Les jeunes font leur service militaire ou y vont comme enseignants, agents de santé, techniciens, agronomes, …. dans les provinces et dans les pays en développement. Cela va à l’encontre de la tendance générale à attirer toutes les forces dynamiques vers la capitale, où les jeunes se retrouvent dans la jungle pour survivre. Travailler à la campagne n’est pas simple, mais c’est nécessaire. La génération plus âgée a combattu trente ans dans la lutte de libération dans les conditions les plus misérables. Ils s’attendent donc à ce qu’aujourd’hui la jeune génération continue à lutter pour le développement du pays.
Notons aussi que dans les années soixante, par exemple dans la Tanzanie de Nyerere, le « Service National » existait aussi. En Belgique, il y avait alors une grande sympathie (beaucoup dans le mouvement ouvrier chrétien) pour le « socialisme africain » du Nyerere catholique et le système du « service national » était bien accueilli (par exemple dans les villages Ujamaa !
Pour en savoir plus sur le service national : http://www.shabait.com/articles/nation-building/27763-youth-contributing-to-eritreas-growth-and-progress-
Pour en savoir plus sur Sawa : http://www.shabait.com/news/local-news/27714-seminar-for-members-of-national-service

[8] Nous publions nos newsletters (séparément) sur : https://eritreatour.wordpress.com/
Cette lettre sera envoyée à environ 200 ami(e)s et intéressées.

2019: De solidariteit verdiepen en verbreden

Nieuwsbrief – januari 2019

Beste Eritrea vrienden,

Vooreerst wensen we u en al wie u lief is een gelukkig Nieuwjaar.
Eritrea Tour wil dit jaar de solidariteit met Eritrea en de volkeren van de Hoorn van Afrika verdiepen en verbreden. Onze reis in april met 21 deelnemers, met Mohamed Hassan als gids, zal daarbij een grote rol spelen. We willen ook onze banden met onze Nederlandse vrienden van het YPFDJ[1] verstevigen.
We hopen ook dit jaar de eerste stappen te kunnen zetten naar een volwaardige Verenging België Eritrea[2].
We plannen – als het mogelijk is: een veertien daagse reis naar Ethiopië (budget 3000 euro?) in de lente van 2020 en een derde reis naar Eritrea (budget 2000 euro?)

Mohamed Hassan is sinds eind december vorig jaar terug van een 5 weken durende reis naar Eritrea.
Zijn verzamelde artikels die verschenen op de website van Investig’Action[3] over Ethiopië werden in boekvorm uitgegeven in Asmara.
Mohamed gaf heel wat conferenties en voerde debatten in verschillende delen van het land.
Hij had ook discussie met belangrijke bewindvoerders van Eritrea.

In Eritrea is er een groot optimisme over de toekomst van het land en de ontwikkelingen in geheel de Hoorn van Afrika. De hoofdtendens is die van vrede en samenwerking.
Maar er duiken problemen op die het gevolg zijn van meer dan twintig jaar conflicten, problemen en sancties.
Het grootste probleem is dat een deel van de gewezen machthebbers en parasieten van het TPLF[4] naar hun regio zijn teruggekeerd na een terreurregime te hebben uitgeoefend. Ze hebben veel rijkdommen die ze hebben gestolen moeten achterlaten in Addis Abeba maar hebben miljoenen meegenomen naar Tigray. In Tigray willen ze nu hun praktijken uit het verleden verder zetten door intimidatie en omkoperij. De vroegere TPLF leiders en aanhangers in Tigray worden gehaat door de bevolking. De volkeren van Ethiopië haten het TPLF (of wat daar van overblijft) maar wantrouwen ook de Tigrianen omwille van wat hun “elite” Ethiopië heeft aangedaan. Eritrea is erg bekommerd om de spanningen in Tigray. Ze kunnen tot provocaties en onrust leiden.

De grenzen met Ethiopië (en dus vooral met Tigray) zijn open maar nu worden er douane controles gehouden. Vele levensnoodzakelijke goederen zijn goedkoper in Eritrea en worden over de grens gesmokkeld. Dit kan de bevoorrading in Eritrea van basis goederen in gevaar brengen.
Erger is dat de Ethiopiërs (en vooral de Tigrianen) veel (zwart) geld hebben en met Ethiopisch geld goederen kopen in Ethiopië. Er circuleert dus steeds meer Ethiopisch geld in Eritrea. De Ethiopische regering denkt eraan al dat gestolen en zwart geld waardeloos te maken. Daarom plant de nieuwe regering in Addis Abeba een soort Gutt operatie (oude biljetten doen omruilen voor nieuwe)[5]. Dat zal de schurken in Ethiopië armer maken maar wat zal er gebeuren met al het geld dat nu in Eritrea circuleert?

De situatie in Eritrea verbetert met de dag. In de steden behoren de distributie van water en elektriciteit bijna tot het verleden. De lonen zijn gestegen. Vele soldaten kunnen nu naar huis omdat er vrede is. Het aantal vluchtelingen is drastisch verminderd[6].
Vluchtelingen keren weer. Ze worden niet gestraft als ze geen misdaden en misdrijven hebben begaan. De mensen lachen een beetje met die avonturiers. Die teruggekeerde jongeren proberen zo snel mogelijk werk te vinden of hun studies te hervatten.
De “Nationale Service”[7] werd versoepeld en de jongeren krijgen er een basisloon.

De eerste positieve gevolgen van het einde van de sancties en het embargo zijn merkbaar.
Zakenmensen en industriële staan in de rij om zaken en te investeren. Vooral de Italianen hebben Eritrea “herontdekt”. Eritrea wil ook zaken doen met Chinese zakenlui maar ze willen zich niet laten overdonderen (wat in andere Afrikaanse landen wel eens gebeurd). Eritrea wil “win-win” overeenkomsten en werken aan duurzame en eerlijke gemeenschappelijke projecten.

Binnenkort vertrekt Mohamed opnieuw naar Oost-Afrika. Bij zijn terugkeer zullen we opnieuw een wat uitgebreider verslag te kunnen geven. Afhankelijk van de mogelijkheden kunnen we dan eventueel een nieuwe bijeenkomst organiseren in Brussel.

Lees ook regelmatig onze de bijdragen [8]op de blog van Eritrea Tour (tweetalig):

Recent plaatsten we twee artikels:
De westerse media: journalistiek, activisme of propaganda?
Meer dan een kwestie van geld… De vrede in de Hoorn van Afrika van dichtbij bekeken

Wie de ontwikkelingen in Eritrea en de Hoorn van Afrika dagelijks wil volgen kan best beide sites raadplegen:
– Shabiat: http://www.shabait.com/
– TesfaNews: https://www.tesfanews.net/

Met vriendelijke groeten,

Frans
Eritrea Tour.

 

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Young_People%27s_Front_for_Democracy_and_Justice

[2] Over de naam, de doelstellingen en de organisatie moeten we een discussie voeren.

[3] De journalist Grégoire Lalieu van Investig’Action had een langdurig gesprek met Mohamed over de geschiedenis van Ethiopië. Deze artikels in het Engels en Frans werden door Eritrea Tour vertaald naar het Nederlands.
https://www.linkedin.com/pulse/ethiopi%C3%AB-op-een-kruispunt-deel-1-eritrea-tour/

https://www.linkedin.com/pulse/ethiopi%C3%AB-op-een-kruispunt-deel-2-eritrea-tour/

https://www.linkedin.com/pulse/ethiopi%C3%AB-op-een-kruispunt-deel-2-eritrea-tour/

https://www.linkedin.com/pulse/ethiopi%C3%AB-op-een-kruispunt-deel-1-eritrea-tour/

[4] TPLF (Tigray People’s Liberation Front ) Na de val van het Mengistu regime veroverde het TPLF de macht in Addis Abeba. Hoewel de bevolking uit Tigray (in het noorden van Ethiopïe) slechts 6 – 7 % van de vele volkeren in het land uitmaakte, trok het TPLF zowat alle macht naar zich en organiseerde het tot haar val in 2018 een corrupt terreurregime.
https://www.linkedin.com/pulse/de-val-van-tplf-en-quislings-eritrea-tour/

[5] De operatie Gutt had plaats na Wereld Oorlog II in België. Veel mensen hadden op de zwarte markt veel geld verdiend op de kap van de honger en de miserie van de mensen. Dat geld zat verstopt en schuwde nog het daglicht. Met de operatie Gutt werd alle oude Belgische geld waardeloos en kwamen er nieuw biljetten in omloop. Iedereen kon zijn waardeloos geworden geld omwisselen als men kon verantwoorden waar het oude geld vandaan kwam.
Zo verloren diegenen, die zich hadden verrijkt, hun geld. Het was ook een goede maatregel voor de financiële stabiliteit (vooral tegen de inflatie)

[6] Niet alle “Eritrese vluchtelingen” komen uit Eritrea maar ook uit Ethiopië en Somalië. Deze jongeren willen door over hun afkomst te liegen profiteren van de mogelijkheid om als “Eritrese jongeren, slachtoffer van de mensenrechten” direct asiel te krijgen.
De perverse politiek van de EU om automatisch asiel te verlenen maakt deel uit van de criminalisering van het progressieve bewind in Eritrea. Het heeft ook als bedoeling om het land “leeg te laten bloeden” door de meest ontwikkelde en dynamische jongeren weg te lokken. Zo hoopte het Westen een “regime change” te bewerkstelligen. Maar dat is mislukt. Daarom werden de sancties opgeheven.

[7] De “Nationale Service” in Eritrea is van essentieel belang voor de ontwikkeling van het land. Na hun studies en hun zes maand durende stage in het jongerenkamp van Sawa doen de jongeren hun “National Service” die twee jaar of soms meer duurt. Jongeren doen dan hun legerdienst of gaan als onderwijzer, gezondheidswerker, technicus, agronoom, … werken in de provincies en het weinig ontwikkelde land. Zo wordt de algemene tendens tegengegaan om alle dynamische krachten aan te trekken naar de hoofdstad waar de jongeren in een jungle terecht komen om te overleven. Het werken op het platteland is niet simpel maar wel noodzakelijk. De oudere generatie heeft dertig jaar gevochten in de bevrijdingsstrijd onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Ze verwachten dan ook dat vandaag de jonge generatie de strijd voor de ontwikkeling van het land verder zetten.
Noteer ook dat in de jaren zestig in (bijvoorbeeld) het Tanzania van Nyerere de “National Service” ook bestond. In België was er toen een grote sympathie (zeer in de Christelijke arbeidersbeweging) voor “het Afrikaanse socialisme” van de katholiek Nyerere en werd het systeem van “National Service” toegejuicht (bijvoorbeeld in de Ujamaa-dorpen!
Meer over de National Service: http://www.shabait.com/articles/nation-building/27763-youth-contributing-to-eritreas-growth-and-progress-
Meer over Sawa: http://www.shabait.com/news/local-news/27714-seminar-for-members-of-national-service
Meer over Nyerere: https://nl.wikipedia.org/wiki/Julius_Nyerere

[8] Onze nieuwbrieven publiceren we (gescheiden) op:
https://eritreatour.wordpress.com/
Deze brief wordt naar ca 200 vrienden en geïnteresseerden opgestuurd.

 

La réunion de Eritrea Tour le 6 mai fut un succès.

La réunion de Eritrea Tour du dimanche 6 mai au Le Space  à Bruxelles a été un succès.

Il y avait 32 participants malgré le beau temps qui avait invitait plus tôt d’ aller se promener dans la nature.

6 mai Mohamed en Lode

Pendant cette après-midi nous avons analyser les grands changements dans la Corne de l’Afrique et surtout les développements positifs en Ethiopie.
Lode Vanoost (journaliste au De Wereld Morgen) a interrogé Mohamed Hassan sur l’avenir de la région.
Mohamed est optimiste mais le danger que l’Ethiopie éclate ne s’est pas encore dissipé.
Pour nous faire comprendre la situation actuelle, Mohamed nous a plongé dans le passé de l’Ethiopie (voir partie 1, partie 2, partie 3 de l’interview avec Mohamed – liens)

Nos amis de l’YPFDJ, l’organisation de la jeunesse de la diaspora érythréenne aux Pays-Bas, nous ont parlé de leur succès.
Jonatha, Mareg et Semret ont témoigné que défendre l’Erythrée n’est pas facile. Quand les gens apprennent qu’ils sont d’origine érythréenne, ils leurs félicitent d’avoir fui  « l’enfer érythréen ».  Mais lorsque nos amis érythréens expliquent a ces braves gens qu’ils sont (pour la plupart) nés aux Pays-Bas et qu’ils soutiennent l’Érythrée et son gouvernement, les gens les regardent avec incrédulité et incompréhension.

Aux Pays-Bas, il y a une énorme bataille médiatique contre l’Erythrée et contre ceux qui soutiennent l’Erythrée. Des provocations sont mises en place pour discréditer la communauté. Les médias affirment que la diaspora érythréenne est extorquée par le gouvernement Erythréen et que tous les Erythréens sont obligés de payer 2% d’impôt sur leurs revenus.
Semret a expliqué que la diaspora érythréenne payé cette impôt volontairement. Ceux qui n’ont pas de revenu ou qui ont un faible revenu ne paient pas.

ETHIOPIA-ERITREA-EUROPE-MIGRANTS

Bien sûr, la question des réfugiés érythréens a été abordée pendant la discussion.
Nos amis érythréens ont expliqué qu’il s’agissait de « réfugiés économiques ». Au moins la moitié d’entre eux ne sont pas érythréens mais viennent d’Ethiopie ou de Somalie.
Travailler à la construction du pays est une tâche difficile mais honorable. Mais certains jeunes sont séduits par la propagande occidentale: « l’argent gratuit, un beau boulot, une belle voiture, une maison …».
L’Occident attire les jeunes en les reconnaissant immédiatement comme des « réfugiés politiques ». L’Occident espère de cette manière de saboter le développement de l’Érythrée et criminaliser cet « État voyou ».Mais dès que les réfugiés ont leurs papiers, ils partent visiter leur pays et reviennent avec de beaux souvenirs. Pas très normal ; ne courent ils pas de grands dangers en retournant au pays? Cela fait réfléchir les gouvernement en Occident. Certains pays d’Europe revoient donc leur « politique d’asile si généreuse».

Nos amis érythréens nous ont invités à participer à Rijswijk (Rotterdam) au festival annuel à l’occasion de la fête nationale. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre à Rijswijk à partir de Bruxelles le 19 mai (covoiturage à partir de Schaerbeek de Meiser à 13h – retour vers 22h – RV: 0476 38 45 37).

Nous avons terminé l’après-midi en Érythrée avec la promotion pour le prochain voyage en Érythrée en avril 2019.En utilisant la carte de l’Érythrée,

6 mai Ceccile uitleg

Cecile Harnie a montré le parcours que nous avons parcouru lors de notre voyage de décembre 2016. Elle a ensuite montré un montage animé de diapositives avec les plus belles photos prises par les participants durant le voyage.

6 mai Frans uitleg

Frans De Maegd a expliqué les conditions du voyage d’avril 2019: manifester de l’intérêt pour la voie de développement idiosyncratique qu’emprunte l’Érythrée.
Le voyage coûte environ 1500 euros. Une avance de 200 euros doit être payée début décembre. Le nombre maximum de participants est de 20.
Nous avons inscript douze participants (pour le moment).
Le compteur est maintenant à 14. Il y a encore six places libres ….

Plus d’informations et inscription: eritreatour@outlook.com.
Une réunion est prévue pour les voyageurs début octobre.

Merci à Le Space et ses bénévoles pour la salle et le bar.
Merci aussi à Anne Lavalasse qui a fait gouter ses gâteau et biscuits.

Une photo d’adieu signifiait la fin de l’après-midi en Erythrée.

Groep vlag licht.jpg

Merci à Anne Lavalasse (Schaerbeek) et Daan Broos (Louvain) pour les photos.

Succesvolle Eritrea namiddag op zondag 6 mei in Le Space in Brussel

e bijeenkomst van Eritrea Tour op zondag 6 mei in Le Space te Brussel was een succes.
Er waren 32 deelnemers ondanks het schitterende weer dat eerder uitnodigde om de natuur in te gaan.

De namiddag stond in het teken de grote veranderingen van in de Hoorn van Afrika en speciaal de positieve ontwikkelingen in Ethiopië.  6 mai Mohamed en Lode
Lode Vanoost (journalist bij de Wereld Morgen) ondervroeg Mohamed Hassan over de toekomst van de regio. Mohamed is optimistisch maar het gevaar dat Ethiopië uit elkaar zou spatten is nog niet geweken. Om de huidige situatie te begrijpen deed Mohamed een duik in het verleden van Ethiopië (zie deel 1, deel 2, deel 3 van het interview met Mohamed – link).

Onze vrienden van het YPFDJ, de jongeren organisatie van de Eritrese diaspora in Nederland vertelden ons over hun succesvolle werking.
Jonatha, Mareg en Semret getuigden dat ze het niet makkelijk hebben om hun land te verdedigen. Wanneer mensen vernemen dat ze van Eritrese afkomst zijn drukken ze hun medeleven uit omdat: “de Eritrese hel waren ontvlucht”. Wanneer onze Eritrese vrienden uitleggen dat zij (meestal) in Nederland zijn geboren en pal achter Eritrea en haar regering staan, kijken de mensen hen vol ongeloof en onbegrip aan. In Nederland wordt er een enorme hetze gevoerd tegen Eritrea en tegen hen die Eritrea steunen. Provocaties worden opgezet om de gemeenschap te discrediteren. De media beweren dat de Eritrese diaspora wordt afgeperst en dat alle Eritreeërs verplicht worden 2% van hun inkomen af te staan. Semret legde uit dat de Eritrese diaspora deze belasting vrijwillig betaald. Zij die geen of een laag inkomen hebben betalen die belastingen niet.

Natuurlijk kwam het vraagstuk van “de Eritrese vluchtelingen” van vandaag aan bod.
Onze Eritrese vrienden wezen erop dat het “economische vluchtelingen ”zijn. Minstens de helft van hen zijn geen Eritreeërs maar komen ze uit Ethiopië of Somalië. Werken aan de opbouw van het land is een moeilijke maar eervolle taak. Maar sommige jongeren laten zich verleiden door de propaganda uit het Westen: “gratis geld, een leuke baan, een mooie wagen, een huis…”. Het Westen lokt de jongeren door hen onmiddellijk te erkennen als “politieke vluchtelingen”. Zo hoopt het Westen de ontwikkeling van Eritrea te saboteren en te isoleren als “schurkenstaat”.
Maar de vluchtelingen doorprikken steeds meer de mythe dat in Eritrea terreur en slavenarbeid schering en inslag zijn. Van zodra de vluchtelingen papieren hebben gaan ze hun land bezoeken en komen ze enthousiast terug. Dat zet de overheid aan het denken. Sommige landen in Europa herzien daarom hun “vrijgevige asielpolitiek”.
Onze Eritrese vrienden nodigden ons uit om deel te nemen aan het jaarlijks festival naar aanleiding van de nationale feestdag. Wie wil kan op zaterdag 19 mei  mee naar Rijswijk vanuit Brussel (autodelen vanaf de Meiser plaats om 13 u. – terug omstreeks 22 u.).

We eindigden de Eritrea namiddag met de promotie voor de volgende reis naar Eritrea in april 2019.
Aan de hand van de kaart van Eritrea toonde
6 mai Ceccile uitleg
Cecile Harnie het parcours dat wij aflegde gedurende onze reis van december 2016. Vervolgens toonde zij een geanimeerde dia montage met de mooiste foto’s die de deelnemers tijdens de reis namen.

6 mai Frans uitleg
Frans De Maegd
legde de voorwaarden voor de reis van april 2019 uit: interesse tonen voor de eigenzinnige ontwikkelingsweg die Eritrea neemt. De reis kost zowat 1500 euro. Er dient een voorschot van 200 euro te worden betaald begin december. Het maximum aantal deelnemers is 20.
Twaalf aanwezigen schreven zich (voorlopig) in. De teller staat nu op 14. Er zijn nog 6 plaatsen vrij…. Meer informatie en inschrijvingen: eritreatour@outlook.com.
Begin oktober wordt een bijeenkomst gepland voor de reizigers.

Dank aan Le Space en haar vrijwilligers voor de zaal en de bar.
Ook dank aan Anne Lavalasse die de aanwezigen trakteerde op cake en koeken.

Een afscheidsfoto betekende het einde van de Eritrea namiddag.

6 mai afscheid vlag

Des changements encourageants en Éthiopie

Le mardi 24 avril, j’ai eu une conversation avec Mohamed Hassan dans le cadre de la préparation de notre après-midi Erythrée du 6 mai au Le Space sur le thème «changements dans la Corne de l’Afrique».

Je ai résume ce que Mohamed a dit à propos de l’Éthiopie et de l’Érythrée

Mohamed:

De grands changements ont lieu dans la Corne de l’Afrique.

La révolution en Ethiopie est l’œuvre des peuples du pays. Les soulèvements (voir sur la photo une unité de guérilla du peuple Oromo) se poursuivent parce que l’ancien régime n’a pas encore été chassée partout.

En Ethiopie, le nouveau gouvernement prend pied. Tous les peuples d’Ethiopie sont présents dans le nouveau gouvernement de manière équilibrée (ce qui n’était pas le cas sous le régime des « Tigréens »)

Nombre de ministres: 6 Oromo (le nouveau président est également un Oromo), 6 ministres des peuples du sud du pays, 6 Amar, 2 Tigray et 2 Somaliens.

L’accent est maintenant mis sur le développement du Sud (auparavant, toute l’attention était concentrée vers  le Nord).

Les musulmans ont également leur place dans le gouvernement du pays. L’omnipotence des chrétiens est brisée.

L’Ethiopie est extrêmement importante sur l’échiquier mondial.
C’est le plus grand pays de la Corne de l’Afrique. Si vous regardez de près la carte du monde, vous verrez que la Corne se trouve en face de l’Asie.

La Chine et l’Inde se développent à grande vitesse. Ils représentent 30% de la population mondiale. L’océan Indien et la mer Rouge (accès au canal de Suez) sont les voies maritimes les plus importantes du monde. Qui contrôle la Corne de l’Afrique et ses côtes (l’Erythrée mais aussi le Yémen et la Somalie), contrôle la voie maritime entre l’Asie et l’Europe. Ce n’est pas une coïncidence si tant de pays importants ont une base à Djibouti (France, États-Unis, Chine, …)

L’Ethiopie a un énorme potentiel. En 1991, lorsque le précédent régime pro-occidental est arrivé au pouvoir, le pays a été pillé. Les terres ont été vendues à des compagnies étrangères. Les agriculteurs expulsés de leurs terres. Pendant 27 ans, l’agriculture, qui devait répondre aux besoins du pays, s’est arrêtée. Les agriculteurs veulent récupérer leurs terres, mais ils pourront reprendre en main l’agriculture (sans expérience, machines agricoles, ..) ? Les défis sont énormes.La soi-disant «industrie» en Ethiopie ne signifie pas grand-chose. Par exemple le textile : quelques hangars et machines à coudre. Les plantations de coton sont entre les mains d’étrangers.Mais le pays est riche en zones agricoles et en matières premières.Il a d’énormes réserves d’eau. L’eau est extrêmement importante pour le développement de cette partie de l’Afrique. Il peut être pompé hors du sol. Les États-Unis ont dû revoir leur politique dans la Corne de l’Afrique. Ils ne veulent plus dépendre de l’ancien régime chancelant.

Les Américains ont compris l’emplacement stratégique de l’Éthiopie et de la région depuis le début du XXe siècle. C’est pourquoi l’Éthiopie était pour le E.U. l’un des États d’ancrage en Afrique.

Si les changements peuvent se poursuivre en Ethiopie, les perspectives pour l’Érythrée sont très bonnes.Les États-Unis se tournent  maintenant vers l’Érythrée dans l’espoir de «normaliser» leurs relations. Voir: « Le vice-secrétaire d’Etat adjoint aux affaires africaines, Donald Y. Yamamoto, se rend en Érythrée, à Djibouti et en Éthiopie, du 22 au 26 avril »

L’UE suivra (l’Allemagne a déjà changé de cap, ainsi que certains pays scandinaves).Si l’embargo et le boycott sont abandonnés, l’Erythrée pays peut accélérer son développement. Il y a d’énormes réserves d’excellents phosphates à extraire et à traiter.

L’Erythrée va jouer continuer de jouer un rôle d’avant-garde. Car l’’Erythrée est vraiment indépendante, développe un système socialement juste et est très bien organisée.

Plus d’infos lors de notre après-midi Érythrée-Éthiopie à Le Space Bruxelles le dimanche 6 mai à partir de 14h, Rue de la Loi, 26 – 1000 Bruxelles

Hoopvolle veranderingen in Ethiopië

Verleden dinsdag 24 april had ik een nieuw gesprek met Mohamed in het kader van de voorbereiding van onze Eritrea namiddag van zo 6 mei in Le Space met als onderwerp “veranderingen in de Hoorn van Afrika”.
Ik vat samen wat Mohamed heeft gezegd over de Ethiopië en Eritrea

Mohamed:

De veranderingen zetten zich door in de Hoorn van Afrika.
De omwenteling in Ethiopië is het werk van de volkeren van het land. De opstanden (zie op de foto een guerrilla eenheid van het Oromo volk) duren trouwens nog voort omdat het oude regime nog niet overal is verjaagd
Vooral in Ethiopië. De nieuwe regering krijgt vaste voet. Alle volkeren van Ethiopië zijn er op een evenwichtige manier aanwezig (wat onder het voorbije “Tigray” regime niet het geval was)
Aantal ministers: 6 Oromo (de nieuwe president is ook een Oromo), 6 ministers van volkeren uit het zuiden van het land, 6 Amar, 2 Tigray en 2 Somaliërs.
De nadruk ligt nu op de ontwikkeling van het zuiden (voorheen ging alle aandacht naar het noorden).
Muslims krijgen ook hun plaats in het bestuur van het land. De almacht van de christenen is gebroken.
Ethiopië is enorm belangrijk. Het is het grootste land van de Hoorn van Afrika. Wie de wereldkaart goed bekijkt ziet dat de Hoorn rechtover Azië ligt. China en Indië groeien enorm. Ze vertegenwoordigen 30 % van de wereldbevolking. De Indische Oceaan en de Rode Zee (toegang tot het Suez kanaal ) zijn de meest belangrijke zeevaart routes. Wie de Hoorn van Afrika en haar kusten controleert (niet alleen Eritrea maar ook Yemen en Somalië), controleert de belangrijkste verbinding tussen Azië en Europa. Het is geen toeval dat zoveel belangrijke landen een basis in Djibouti hebben (Frankrijk, de VS, China, …)

Ethiopië heeft een enorm potentieel. In 1991 wanneer het vorige pro Westerse regime aan de macht kwam werd het land geplunderd. De gronden werden aan buitenlandse firma’s verkocht. De boeren van het land verdreven. Gedurende 27 jaar lag de eigen landbouw, die instond voor de binnenlandse vraag en markt stil. De boeren willen hun land terug, maar zullen ze in staat zijn (zonder ervaring, landbouwmachines, ..) de landbouw terug te hervatten. De uitdagingen zijn enorm.
De zo geroemde “industrie” in Ethiopië betekent niet veel. BV de textiel: wat hangaars en stikmachines. De katoenplantages zijn in de handen van buitenlanders.
Maar het land is rijk aan landbouwgebieden en grondstoffen.
Het heeft enorme water reserves. Water is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van dat deel van Afrika. Het kan zo uit de grond worden gepompt.

De Verenigde Staten hebben hun politiek in de Hoorn van Afrika moeten herzien. Ze wilden niet langer steunen op het wankele oude regime want de Amerikanen hebben sinds het begin van de 20ste eeuw de strategische ligging van Ethiopië en de regio begrepen. Daarom was Ethiopië voor hen één van de ankerstaten in Afrika.

Als de veranderingen zich kunnen doorzetten dan zijn de vooruitzichten voor Eritrea zeer goed.
De Verenigde Staten gaan nu ook naar Eritrea in de hoop hun betrekkingen te “normaliseren”. Zie: “Principal Deputy Assistant Secretary of State for African Affairs Ambassador Donald Y. Yamamoto travels to Eritrea, Djibouti, and Ethiopia, April 22-26”

De EU zal volgen (Duitsland is al bijgedraaid alsook enkele Scandinavische landen).
Als het embargo en de boycot worden opgegeven kan het land haar ontwikkeling versnellen. Er liggen enorme reserves uitstekend fosfaat te wachten om gedolven en verwerkt te worden.

Eritrea kan en zal een positieve voorhoede rol spelen (zoals ze dat al in het verleden heeft gedaan voordat het TPLF dat aan de macht kwam in Ethiopië en zich tegen Eritrea keerde). Eritrea is echt onafhankelijk, ontwikkelt een sociaal rechtvaardig systeem en is erg goed georganiseerd.

Meer tijdens onze Eritrea-Ethiopië namiddag in Le Space Brussel op zondag 6 mei vanaf 14 u., Sleutelstraat, 26 – 1000 Brussel.

L’ERYTHREE, UNE ETOILE DANS LA NUIT AFRICAINE  – Projection reportage

 

Projection du reportage de Fulvio Grimaldi (RAI)
à la
Maison Amérique Latine
le samedi 28 avril, à 18 h.
Rue du Collège 27 – 1050 Ixelles

En présence de Mohamed Hassen
spécialiste de la Corne d’Afrique,
Ringo Guzman( Chili), Jean Lavalasse ( Haiti) et Frans De Maegd (Belgique)

 

Entrée gratuite
 28 april

Le documentaire « L’ERYTHREE, UNE ETOILE DANS LA NUIT DE L’AFRIQUE » est du journaliste Fulvio Grimaldi sur les grands événements géopolitiques dans le monde d’aujourd’hui. Le journaliste montre dans tous ses reportages comment l’Occident crée des conflits et comment les peuples se défendent. Il aborde avec la même philosophie son reportage sur l’Érythrée méconnue.

Le documentaire sur l’Erythrée était nécessaire pour combler le vide autour de ce pays. Les médias dominants veulent continuellement discréditer cette nation qui s’oppose aux diktats des grandes puissances et qui cherche sa propre voie. Le documentaire montre la place qu’occupe l’Érythrée sur le continent africain.
Maintenant que je régime en Ethiopie bascule le rôle que peut jouer l’Eritrea dans la Corne d’Afrique pour la paix, la stabilité et le bien être des peuples de la région devient plus grand.
En Erythrée le gouvernement, les organisations de massa comme le syndicat, le mouvement des femmes et des jeunes et les pouvoir populaires dans les villes et les communes construisent un pays ou le bienêtre et la justice sociale sont au centre des préoccupations.

Pour le continent africain elle représente ce que le Cuba révolutionnaire est pour l’Amérique latine. C’est une étoile dans la nuit, pas seulement en Afrique.

Pour toutes ces raisons il est nécessaire de faire la connaissance de l’Érythrée.
Le reportage de Fulvio Grimaldi et Sandra Sandra Paganini y contribue certainement.

Pour en savoir plus sur ce reportage : https://eritreatour.wordpress.com/2018/01/23/lerythree-une-etoile-dans-la-nuit-de-lafrique-reportage-de-90-minutes/